Doradztwo z prawa zamówień publicznych dla zamawiających

Od początku naszej działalności prowadzimy doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych. Ponad 700 postępowań przeprowadzonych w ciągu dotychczasowej działalności, oraz setki szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych pozwalają nam z dumą patrzeć w przyszłość i skutecznie pomagać naszym klientom w prowadzeniu procedur przetargowych.

Zakres naszego doradztwa dla jednostek sektora publicznego obejmuje min.:

 • kompleksowe przeprowadzanie procedur przetargowych od ogłoszenia do podpisania umowy z wykonawcą;
 • organizowanie i przeprowadzanie dialogu technicznego;
 • pomoc w wyborze optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie i konsultowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowywanie i opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 • przeprowadzanie audytu zakończonych postępowań przetargowych;
 • wydawanie ekspertyz i opinii w sprawach spornych dotyczących procedur przetargowych;
 • opracowywanie projektów umów,
 • udział w komisjach przetargowych w charakterze członka komisji,
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • wskazanie optymalnego trybu udzielania zamówienia zgodnego z przepisami prawa,
 • ocenę pod względem formalno - prawnym wniesionych odwołań.
 • Opracowanie regulaminów do 30 000 euro.