Finanse publiczne

Finanse publiczne to skomplikowana dziedzina w której niezwykle ważna jest znajomość nieustanie zmieniających się przepisów. Jako firma bierzemy udział w przeprowadzanych kontrolach projektów, jak również w postępowaniach w sprawie ustalenia korekty finansowej, oraz wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków unijnych. Nasza doświadczona kadra doradza w zakresie:

 • sporządzania kompleksowych opinii prawnych z zakresu finansów publicznych w przypadku zarzutów kontroli z UKS, RIO
 • VAT-u w jednostkach finansów publicznych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • dokonywania oceny prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, identyfikacji ryzyk,
 • zmiany ustawy o rachunkowości dla jednostek małych a rachunkowości budżetowej,
 • inwentaryzacji dróg, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia dotacji, faktur z przełomu roku budżetowego,
 • oceny prawnej dotyczącej naruszeń dyscypliny finansów publicznych – przygotowania procedur kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT a wyniku finansowego jednostek budżetowych,
 • kosztów i przychodów na przełomie roku obrotowego,
 • wydatków na szkolenia pracowników szpitali w kontekście wydatków strukturalnych,
 • budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020,
 • wydatków na przebudowę wewnętrznej sieci wodociągowej,
 • długu spłacanego wydatkami,
 • wskazówek klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym,
 • dotowania przedszkoli i szkół publicznych oraz przedszkoli i szkół niepublicznych,
 • wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • opłaty reklamowej,
 • dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy,
 • przeniesienia wydatków bieżących na dotacje celowe,