Szkolenia z Project management

Wprowadzenie

 • Pojęcia dotyczące projektu i zespołu projektowego
 • Wybrane metodologie ZP
 • Zmienność otoczenia a dynamika projektowa

Cele projektowe

 • Pojęcie celu (SMART vs FAITH)
 • Misja projektu
 • Produkty
 • Rezultaty
 • Oddziaływanie
 • Miary, wskaźniki, źródła informacji

Środowisko projektu

 • Polityczne
 • Ekonomiczne

Ryzyka

 • Społeczne
 • Technologiczne
 • Organizacyjne (wizja, relacje, strategia, struktura, procesy)
 • Prawne, regulacyjne

Zespół i interesariusze

 • Analiza potrzeb i wymagań
  - Członkowie zespołu
  - Beneficjenci/klienci/partnerzy
  - Sponsor i kadra kierownicza
  - Dostawcy i pod-wykonawcy
 • Role zespołowe
 • Umowa wewnętrzna zespołu
 • Dynamika zmian w zespole
 • Komunikacja
 • Spotkania zespołu

Realizacja projektu

 • Harmonogram zadań i ścieżka krytyczna
 • Zasoby i budżet projektu

Zarządzanie ryzykiem

 • Harmonogram zadań i ścieżka krytyczna
 • Zasoby i budżet projektu
 • Struktura realizacyjna i podziału prac – procedury
 • Specyfikacja i standaryzacja zadań (zakres i jakość)
 • Umowy realizacyjne
 • Monitoring i (szybkie) zarządzanie zmianą

Zamknięcie i uczenie się

 • Ocena efektywności
 • Ocena skuteczności
 • Ocena trafności
 • Analiza systemowa projektu i otoczenia
 • Tworzenie bazy know-how