Szkolenia z finansów publicznych

Tematyka naszych szkoleń:

 1. Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i związkach międzygminnych – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania.
 2. Ordynacja podatkowa dla JST  - Wymiar podatków i opłat.
 3. Ordynacja podatkowa – część materialna i część procesowa.
 4. Kodeks karny skarbowy w specyfice JST.
 5. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
 6. Skuteczne formy likwidacji zaległości w JST.
 7. Fundusz sołecki.
 8. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem.
 9. Kontrola finansowa / kontrola w organizacji.
 10. Podatki i opłaty lokalne (rolny, leśny, nieruchomości transportowy i inne opłaty lokalne)
 11. Opłata skarbowa.
 12. Czynności kontrolne i sprawdzające w zakresie obowiązków podatkowych JST.
 13. Kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE (jak przygotować się do kontroli /audytu).
 14. Podatkowe aspekty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Nowe zadania dla gmin – prowadzenie egzekucji administracyjnej – wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 16. Nowe obowiązki wierzyciela należności pieniężnych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Problemy w stosowaniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.
 17. Opłata reklamowa - wymiar, pobór, windykacja, kontrola podatkowa.
 18. Postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi JST.
 19. Istotne zmiany dla samorządowych organów podatkowych w zakresie postępowań podatkowych oraz określania i poboru opłaty „śmieciowej”.